วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2551

โครงการพระราชดำริจากวิกิพีเดีย

โครงการพระราชดำริ
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีอยู่มากมาย เนื่องจากพระปรีชาสามารถในศาสตร์ต่างๆ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เช่น ที่เกี่ยวกับดิน น้ำ ป่า และวิศวกรรม
1. โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับป่า
2. โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับดิน
3. โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำ
4. โครงการทางด้านวิศวกรรม
5. แนวพระราชดำริอื่นๆ

โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับป่า เช่น
-โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา
-โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส
-โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จ.สกลนคร
-โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จ.เพชรบุรี เน้นเรื่องป่าเปียก,ป่าชายเลน
-โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี เน้นเรื่องสภาพแวดล้อม
การฟื้นฟูป่าชายเลนและโครงการอนุรักษ์หญ้าทะเล
-โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ เน้นเรื่องทฤษฏีการปลูกป่า 3 อย่าง
-โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จ.ลำพูน เน้นเรื่องการพัฒนาและฟื้นฟู
-โครงการห้วยองคต จ.กาญจนบุรี เน้นเรื่องการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม(rehabilitation)
-โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี
เน้นการรักษาสภาพป่าชายเลนโดยวิธีทางธรรมชาติ
-โครงการพัฒนาปากน้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
-โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จ.เชียงใหม่และลำพูน เน้นการปลูกป่า
การทำแนวกันไฟ
-โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
-โครงการศูนย์ศึกษาวิจัยธรรมชาติและป่าพรุสิรินทร

โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับดิน เช่น
-โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา
-โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส
-โครงการศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี
-โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่
-โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่อาว จ.ลำพูน
-โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จ.ราชบุรี
-โครงการทดลองแก้ปัญหาดินเปรี้ยว จ.นครนายก
-แนวพระราชดำริ "แกล้งดิน"
-แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการนำ "หญ้าแฝก" มาใช้ป้องกันการพังทะลายของดิน
-แนวพระราชดำริ "ห่มดิน" เพื่อการฟื้นฟูดินที่เสื่อมสภาพ

โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำ เช่น
-โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก จ.ลพบุรี,จ.สระบุรี
-โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จ.ลำพูน
-โครงการห้วยองคต จ.กาญจนบุรี
-โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน จ.นครนายก
-โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จ.เชียงใหม่,จ.ลำพูน
-โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี
-โครงการน้ำดีไล่น้ำเสียตามคลองต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร
-โครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืช บึงมักกะสัน จ.กรุงเทพมหานคร
-แนวพระราชดำริ "แก้มลิง"
-"ฝนหลวง"
-โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เน้นการบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยวิธีทางธรรมชาติ
-โครงการผันน้ำเข้าที่ส่วนพระองค์ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา
-โครงการป้องกันน้ำท่วมด้วยการเบี่ยงน้ำ คลองลัดโพธิ์ กรุงเทพมหานคร
-โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยทอน จังหวัดหนองคาย
-ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

โครงการทางด้านวิศวกรรม เช่น
-โครงการทางยกระดับลอยฟ้าบรมราชชนนี
-โครงการสะพานพระราม 8
-โครงการด้านการจราจร เกี่ยวกับการขยายถนนคอขวดจุดต่างๆ
-ไบโอดีเซลและแก๊สโซฮอล์จากพืชของไทย
-กังหันชัยพัฒนา
-ฝายแม้ว หรือการจัดทำฝายชะลอน้ำ เพื่อฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม

แนวพระราชดำริอื่นๆ เช่น
-แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่
-แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

ไม่มีความคิดเห็น: